نمایش بر اساس 
 فرم آرشیو اطلاعات اساتید
فرم آرشیو اطلاعات اساتید
سه شنبه 6 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل اجرایی ضوابط بر نشریات دانشگاهی
دستورالعمل اجرایی ضوابط بر نشریات دانشگاهی
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 اعطای امتیازات حمایتی و تشویقی به کانون های فرهنگی دارای مجوز
اعطای امتیازات حمایتی و تشویقی به کانون های فرهنگی دارای مجوز
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه اجرایی تشکیل و نحوه فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه اجرایی تشکیل و نحوه فعالیت کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی
آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه نحوه تشکیل انجمن ها و کانون های فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه نحوه تشکیل انجمن ها و کانون های فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی
سه شنبه 3 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :