اداره کل فرهنگی_اجتماعی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت)

نرگس نژاد وزیری

ساختمان اداری شماره ۲- درب اول سمت چپ - دفتر کارشناس قرآن و عترت

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۲۷۶