اداره کل فرهنگی_اجتماعی

رییس اداره فوق برنامه فرهنگی

محمد حسین صادقی

ساختمان اداری شماره ۲ درب دوم سمت راست

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۱۰۹