اداره کل فرهنگی_اجتماعی

رییس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

سیدمرصاد پیروموسوی جلالی

ساختمان اداری شماره ۲ - انتهای سالن دفتر رییس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۱۰۷