اداره کل فرهنگی_اجتماعی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی (مطالعات فرهنگی)

خانم مرضیه رهجو

ساختمان اداری شماره ۲ - اتاق چهارم سمت راست

تلفن تماس: ۳۱۳۲۱۲۶۲