اداره کل فرهنگی_اجتماعی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی (پژوهشهای اجتماعی)

خانم بتول شفیعی

ساختمان اداری شماره ۲ - درب پنجم سمت راست

تلفن تماس: ۳۱۳۲۱۰۶۱