اداره کل فرهنگی_اجتماعی

صفحات مرتبط

  • - نشریات دانشگاهی

نشریات دانشگاهی

نشریات دانشگاهی و دانشجویی:
کلیه نشریاتی که به صورت ادواری ، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی ، هنری ، ادبی ، ورزشی توسط هر یک از اساتید و اعضای هیات علمی ، دانشجویان و تشکل های اسلامی یا گروهی از دانشگاهیان در دانشگاه ها منتشر و در محدوده دانشگاه توزیع می شوند نشریات دانشگاهی محسوب و تحت شمول دستورالعمل های مربوط به نشریات دانشگاهی قرار می گیرند . 
 
 
 
نشریات دانشگاهی  واحد :
 

ردیف

نام نشریه

نام صاحب امتیاز

1

نما

بسیج دانشجویی

2

راویان اندیشه

تشکل جامعه اسلامی

3

نگاه نو

تشکل مجمع دانشجویان روشنفکر مسلمان

4

گفتارنو

تشکل جمعیت اسلامی

5

افق

تشکل انجمن اسلامی

6

ذره بین و ویژه نامه جوانه

کانون آب و آیینه