اداره کل فرهنگی_اجتماعی

فرهنگ و اندیشه و هویت ایرانی – اسلامی

- ازدواج دانشجویی
- ترویج فرهنگ عفاف و آراستگی
- کارگاه ها و دوره های آموزشی
 -نشست های علمی – تخصصی 
 - کرسی های آزاد اندیشی
 - همایش های فرهنگی
 - جشنواره های فرهنگی
 - مسابقات فرهنگی و کتابخوانی  
 - کلاس های فوق برنامه فرهنگی