اداره کل فرهنگی_اجتماعی

هنر و ادبیات

 - امور هنری و نمایشگاهی  
 - نشست های ادبی